Bihar Board 9th Sanskrit Objective Questions and Answers

BSEB Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 1.
का विश्ववन्दिता अस्ति ?
(a) मगध
(b) वैशाली
(c) भोजपुर
(d) पाटलिपुत्र
उत्तर-
(b) वैशाली

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 2.
काभ्याम् वैशाली विलोकिता?
(a) विष्णुभ्याम्
(b) गंगायाम्
(c) रामलक्ष्मणाभ्यां
(d) अशोकाभ्याम्
उत्तर-
(c) रामलक्ष्मणाभ्यां

प्रश्न 3.
कू सन्देशाः?
(a) सत्याहिंसादिक
(b) अशोकून
(c) गंगायाम्
(d) मगध
उत्तर-
(a) सत्याहिंसादिक

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 4.
कून स्पूतः निर्मितः?
(a) रामेण
(b) अशोकून
(c) चन्द्रगुप्तेन
(d) गोपालेन
उत्तर-
(b) अशोकून

प्रश्न 5.
कस्य जननी प्रशस्ते ?
(a) जिनेन्द्र
(b) महेन्द्र
(c) रामेन्द्र
(d) सुरेन्द्र
उत्तर-
(a) जिनेन्द्र

प्रश्न 6.
का मोक्षदा?
(a) गङ्गा
(b) यमुना
(c) ब्रह्मपुत्रा
(d) नर्मदा
उत्तर-
(a) गङ्गा

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 7.
गङ्गा कस्मित् भागे प्रवहति ?
(a) उत्तरभागे
(b) पूर्वभागे
(c) दक्षिणभागे
(d) उत्तरपूर्वभागे
उत्तर-
(c) दक्षिणभागे

प्रश्न 8.
गणतन्त्रं कूषां कृते शासनं भवति ?
(a) जनानां
(b) बालकानां
(c) रामानां
(d) सर्वेषु
उत्तर-
(a) जनानां

प्रश्न 9.
कस्यां बुद्धकृता उपदेशाः ?
(a) गङ्गायां
(b) रामलक्षमणाभ्याम्
(c) वैशल्यां
(d) अशोकायान्
उत्तर-
(c) वैशल्यां

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 10.
आम्रपालिका कलासाधिक ………. वैशाली।
(a) विश्ववन्दिता
(b) बुद्धकृता
(c) विख्याता
(d) मोक्षता
उत्तर-
(a) विश्ववन्दिता

प्रश्न 11.
यत्र ………… वरं जनेभ्यः ।
(a) प्रकृष्टं
(b) जनानां
(c) समेभ्यः
(d) प्रजापालने
उत्तर-
(b) जनानां

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 12.
………….. ते विख्याताः।
(a) विश्ववन्दिता
(b) समेभ्यः
(c) जनानां
(d) प्रजापालने
उत्तर-
(c) जनानां

प्रश्न 13.
शासनविधौ ……………. तन्त्रम् ।
(a) प्रकृष्टं
(b) प्रजापालने
(c) जनानां
(d) समेभ्यः
उत्तर-
(a) प्रकृष्टं

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 15 विश्ववन्दिता वैशाली

प्रश्न 14.
जनैः शासनम् प्रियम् …………।
(a) बुद्धकृता
(b) अशोकून
(c) प्रकृष्टं
(d) समेभ्यः
उत्तर-
(d) समेभ्यः