Bihar Board 9th Sanskrit Objective Questions and Answers

BSEB Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 1.
योगी भैखानन्दः तान् किम् आर्पयत् ?
(a) रूप्यम्
(b) स्वर्णम्
(c) सिद्धवर्तिचतुष्तयम्
(d) धनम् ।
उत्तर-
(c) सिद्धवर्तिचतुष्तयम्

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 2.
तृतीय ब्राह्मणः खनित्वा किम् अपश्यत् ?
(a) स्वर्णम्
(b) चक्रम्
(c) रूप्यम्
(d) रत्नम्
उत्तर-
(a) स्वर्णम्

प्रश्न 3.
ताम्रस्य अनन्तरं तेन किं प्राप्तम् ?
(a) स्वर्णम्
(b) रूप्यम्
(c) चक्रम्
(d) रत्नम्
उत्तर-
(b) रूप्यम्

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 4.
ग्रहं परित्यज्य ब्राह्मणपुत्राः प्रथमं कुत्र गताः ?
(a) अवन्तीम्
(b) ग्रामम्
(c) वनम्
(d) नगरम्
उनर-
(a) अवन्तीम्

प्रश्न 5.
अतिलोभामिभूतस्य धनस्य मस्तक किं भ्रमति ?
(a) रूप्यम्
(b) स्वर्णम्
(c) रत्नम्
(d) चक्रम्
उत्तर-
(d) चक्रम्

प्रश्न 6.
गृहयतां स्वेच्छया ताम्रम् एतत् कस्य वचनम् आस्ति?
(a) प्रथमस्य
(b) चतुर्थस्य
(c) द्वितियम्
(d) प्रथमम्
उत्तर-
(a) प्रथमस्य

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 7.
कस्मिश्चितधिष्ठाने कू वसन्ति स्म?
(a) विद्वानेन
(b) ब्राह्मणपुत्राः
(c) नृपः
(d) भिक्षुकः
उत्तर-
(b) ब्राह्मणपुत्राः

प्रश्न 8.
अतिलोभाभिभूतस्य कं भ्रमति मस्तकू।
(a) चकं
(b) चक्रं
(c) रत्नं
(d) स्वर्णम्
उत्तर-
(a) चकं

प्रश्न 9.
स प्राह मूढ ! न किञ्चिद् ………… ।
(a) वेत्सि
(b) लाहमग्रे
(c) प्रदेशं
(d) रत्नानि
उत्तर-
(a) वेत्सि

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 10.
नूनम अतः परं …………. भविष्यन्ति ।
(a) स्वर्णम्
(b) रत्नानि
(c) प्रदेशं
(d) नाहमने
उत्तर-
(b) रत्नानि

प्रश्न 11.
तृतीयः यथेच्छया …………… गृहीत्वा निवृतः।।
(a) प्रवेशं
(b) नाहमने
(c) रत्नानि
(d) स्वर्णम्
उत्तर-
(d) स्वर्णम्

प्रश्न 12.
अथासौ यावन्त ……….. खनति तावत्ताभ्रमथी भूमिः ।
(a) स्वर्णम्
(b) प्रदेशं
(c) वेत्सि
(d) रत्नानि
उत्तर-
(b) प्रदेशं

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 2 लोभविष्टः चक्रधरः

प्रश्न 13.
सोऽब्रवीत् यान्तु भवन्तः ………… यास्मि।
(a) वेत्सि
(b) नाहमने
(c) स्वर्णम्
(d) रत्नानि
उत्तर-
(b) नाहमने

प्रश्न 14.
……….. नैव परित्यजेत्।।
(a) लोभं
(b) चक्र
(c) रत्नं
(d) धनम्
उत्तर-
(a) लोभं