Bihar Board 9th Sanskrit Objective Questions and Answers

BSEB Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 8 नीतिपधानिः

प्रश्न 1.
मनुष्यरूपेण कू मृगाश्चसन्ति ?
(a) विद्याहीनाः
(b) धनहीनाः
(c) गुणहीनाः
(d) रत्नहीनाः
उत्तर-
(c) गुणहीनाः

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 8 नीतिपधानिः

प्रश्न 2.
महात्मनाम् विपदि किम् लक्षणम् भवति ?
(a) धैर्यम्
(b) धनम्
(c) आभुषणाम्
(d) वस्त्रम्
उत्तर-
(a) धैर्यम्

प्रश्न 3.
का धियः जाड्यम् हरति ?
(a) सत्यसंगति
(b) सत्संगति
(c) कुसंगति
(d) विद्या
उत्तर-
(b) सत्संगति

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 8 नीतिपधानिः

प्रश्न 4.
दिक्षु कीर्ति कः तनोति ?
(a) विद्याहीना
(b) सत्संगति
(c) धनहीनाः
(d) मुर्खः
उत्तर-
(b) सत्संगति

प्रश्न 5.
उत्तमजनाः ………. न परित्यजन्ति ।
(a) नरं
(b) न्यायात्
(c) परार्धभिन्न
(d) प्रारब्धकार्य
उत्तर-
(d) प्रारब्धकार्य

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 8 नीतिपधानिः

प्रश्न 6.
धीराः ……….. पद्यः न प्रविचलन्ति ।
(a) न्यायात्
(b) उत्तमजनाः
(c) परार्धभिन्ना
(d) नरं
उत्तर-
(a) न्यायात्

प्रश्न 7.
सज्जनानाम् मैत्री दिनस्य ……….. छाया इव भवति ।
(a) उत्तमजनाः
(b) परार्धभिन्ना
(c) नरं
(d) न्यायात्.
उत्तर-
(b) परार्धभिन्ना

प्रश्न 8.
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ………. ब्रह्मपि न रञ्जयति ।
(a) नरं
(b) सत्संगतिः
(c) महात्मा
(d) नीतिनिपुणाः
उत्तर-
(a) नरं

Bihar Board 9th Sanskrit Objective Answers Chapter 8 नीतिपधानिः

प्रश्न 9.
विनैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः ……… न परित्यजन्ति ।
(a) महात्मा
(b) विघ्नविहताः
(c) उतमजनाः
(d) विशेषज्ञा
उत्तर-
(c) उतमजनाः